Zasady korzystania z portalu „NEGATYW” SP. Z O.O. POLSKAMULTIMEDIALNA.PL

 1. Portal POLSKAMULTIMEDIALNA.PL (dalej: „Portal”) jest udostępniany przez „NEGATYW” SP. Z O.O. z siedzibą w Bydgoszczy, ul. gen. T. Bora-Komorowskiego 73a, tel.: +48 52 3456 616, e-mail: [email protected] wpisanym do rejestru w Sadzie Rejonowym w Bydgoszczy, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod nr KRS 0000201452, NIP 554-101-73-68. Wysokość kapitału zakładowego: 50 000,00 PLN. Konto: PKO BP I O/Bydgoszcz, Nr rach. 88 1020 1462 0000 7402 0143 4364.
 2. Portal obejmuje:
  • serwisy internetowe i usługi elektroniczne udostępniane przez „NEGATYW” SP. Z O.O. we własnym imieniu w domenie internetowej POLSKAMULTIMEDIALNA.PL i jej subdomenach;
 3. W ramach Portalu prezentowane są treści informacyjne o różnorodnej tematyce oraz treści o charakterze promocyjnym i reklamowym.
 4. Użytkownik Portalu wyraża zgodę na korzystanie z Portalu w oparciu o niniejsze Zasady poprzez skorzystanie z dowolnej strony internetowej, serwisu internetowego lub usługi elektronicznej udostępnianej w Portalu.
 5. Prawem właściwym dla wszystkich stosunków prawnych wynikających z niniejszych Zasad jest prawo polskie. Wszelkie spory będą rozstrzygane przez właściwe polskie sądy powszechne.
 6. Należy mieć na względzie, że koszty związane z pozyskiwaniem i udostępnianiem treści w Portalu są pokrywane przede wszystkim z przychodów uzyskiwanych przez „NEGATYW” SP. Z O.O. z tytułu świadczeń reklamowych realizowanych na rzecz reklamodawców w Portalu. W związku z tym, „NEGATYW” SP. Z O.O. zastrzega, że treści udostępniane w ramach Portalu mogą być prezentowane łącznie z reklamami.
 7. Wszelkie prawa do Portalu oraz jego wszystkich elementów (w tym oprogramowania, układu funkcjonalnego, elementów graficznych, baz danych i utworów prezentowanych w ramach Portalu), za wyjątkiem treści pochodzących od i rozpowszechnianych przez użytkowników Portalu, należą do „NEGATYW” SP. Z O.O. i podlegają ochronie prawnej. Portal jak i poszczególne serwisy internetowe są dostępne jako całość i jako całość stanowią utwór do którego wszelkie prawa przysługują „NEGATYW” SP. Z O.O. „NEGATYW” SP. Z O.O. podejmuje niezbędne środki technologiczne i prawne w celu ochrony integralności Portalu, kontroli sposobu korzystania z Portalu jak i poszczególnych serwisów internetowych, mających na celu ograniczenie korzystania z Portalu w sposób mogący zakłócać jego funkcjonowanie. Z wykorzystaniem środków technicznych „NEGATYW” SP. Z O.O. kontroluje sposób korzystania z Portalu, w tym korzystanie z Portalu z pominięciem poszczególnych treści informacyjnych, promocyjnych i reklamowych czyli fakt, pobierania stron internetowych Portalu lub poszczególnych serwisów internetowych z pominięciem poszczególnych treści tych stron internetowych. Pobieranie Portalu z wykorzystaniem przeglądarek internetowych możliwe jest wyłącznie w sposób nie naruszający praw „NEGATYW” SP. Z O.O.. Korzystanie z Portalu w sposób naruszający jego integralność jest zabronione.
  Zastrzeżenie, o którym mowa dotyczy w szczególności:

  • utworów podlegających ochronie na podstawie ustawy z dnia 04 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tj. Dz.U. z 2006 r., nr 90, poz. 631 z późn. zm.), w szczególności: literackich, publicystycznych, naukowych, kartograficznych, programów komputerowych, plastycznych, fotograficznych, wzornictwa przemysłowego, architektonicznych, architektoniczno-urbanistycznych, urbanistycznych, muzycznych, słowno-muzycznych, scenicznych, sceniczno-muzycznych, choreograficznych, pantomimicznych, audiowizualnych (w tym filmowych) i innych;
  • baz danych podlegających ochronie na podstawie ustawy z dnia 27 lipca 2001 r. o ochronie baz danych (Dz.U. nr 128, poz. 1402, z późn. zm.);
  • znaków towarowych podlegających ochronie na podstawie ustawy z dnia 30 czerwca 2000 r. prawo własności przemysłowej (tj. Dz.U. z 2003 r., nr 119, poz. 1117 z późn. zm.);
  • nazw domen internetowych;
  • innych treści i usług podlegających ochronie na podstawie właściwych przepisów, w tym na podstawie ustawy z dnia 16 kwietnia 1993 r. o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji (tj. Dz.U. z 2003 r., nr 153 poz. 1503, z późn. zm).
 8. Korzystanie z Portalu nie oznacza nabycia jakichkolwiek praw do Portalu ani jego poszczególnych elementów. w szczególności:
  • użytkownicy Portalu mogą korzystać z elementów Portalu (w tym utworów i baz danych udostępnianych w ramach Portalu) wyłącznie w zakresie własnego użytku osobistego.
  • zabrania się w szczególności podejmowania następujących działań w odniesieniu do Portalu, jego poszczególnych części oraz treści prezentowanych w Portalu:
   • w zakresie utrwalania i zwielokrotniania treści – wytwarzanie określoną techniką egzemplarzy jakichkolwiek treści, w tym techniką drukarską, reprograficzną, zapisu magnetycznego oraz techniką cyfrową;
   • w zakresie obrotu oryginałem albo egzemplarzami, na których treści utrwalono – wprowadzanie do obrotu, użyczenie lub najem oryginału albo egzemplarzy;
   • w zakresie rozpowszechniania treści w sposób inny niż określony powyżej – publiczne wykonanie, wystawienie, wyświetlenie, odtworzenie oraz nadawanie i reemitowanie, a także publiczne udostępnianie utworu w taki sposób, aby każdy mógł mieć do niego dostęp w miejscu i w czasie przez siebie wybranym;
   • w odniesieniu do programów komputerowych: trwałego lub czasowego zwielokrotnienia programu komputerowego w całości lub w części jakimikolwiek środkami i w jakiejkolwiek formie; tłumaczenia, przystosowywania, zmiany układu lub jakichkolwiek innych zmian w programie komputerowym; rozpowszechniania, w tym użyczenia lub najmu, programu komputerowego lub jego kopii;
   • w odniesieniu do baz danych: pobieranie zawartości baz danych i wtórne jej wykorzystywanie w całości lub w istotnej – co do jakości lub ilości – części.
   • Osoba, która chciałaby wykorzystać treści (w szczególności utwory) udostępniane w ramach Portalu w szerszym zakresie powinna skontaktować się z „NEGATYW” SP. Z O.O.
   • Modyfikowanie lub blokowanie, bez zgody „NEGATYW” SP. Z O.O., treści (w szczególności wyrażonych słowem, plastycznych, fotograficznych, muzycznych, słowno-muzycznych i audiowizualnych) prezentowanych w ramach Portalu może stanowić naruszenie obowiązujących przepisów, a także praw „NEGATYW” SP. Z O.O. lub innych osób.
 9. Ryzyka związane z korzystaniem z sieci Internet oraz funkcją i celem oprogramowania lub danych niebędących składnikiem treści serwisów internetowych lub usług elektronicznych udostępnianych w Portalu, „NEGATYW” SP. Z O.O. podaje w Polityce prywatności.
 10. „NEGATYW” SP. Z O.O. zastrzega sobie prawo do udostępniania danych użytkownika Portalu oraz danych przedstawiciela ustawowego lub opiekuna prawnego użytkownika Portalu, a także treści pochodzących od i rozpowszechnianych w Portalu przez użytkowników, jeżeli obowiązek udostępnienia uprawnionym osobom wynika z obowiązujących przepisów prawa.
 11. Korzystając z Portalu, użytkownicy Portalu są zobowiązani do przestrzegania przepisów prawa i postanowień niniejszych Zasad oraz uregulowań a także zasad współżycia społecznego i dobrych obyczajów.
 12. Zakazane jest dostarczanie przez użytkowników Portalu treści o charakterze bezprawnym.
 13. „NEGATYW” SP. Z O.O. jest uprawniona do zaprzestania udostępniania Portalu lub jego poszczególnych elementów dla użytkownika Portalu, w przypadku:
  • naruszenia przez użytkownika Portalu przepisów prawa, postanowień niniejszych Zasad, uregulowań, zasad współżycia społecznego lub dobrych obyczajów;
  • w przypadku działania przez użytkownika Portalu na szkodę „NEGATYW” SP. Z O.O. lub innych użytkowników Portalu lub innych osób.
 14. „NEGATYW” SP. Z O.O. nie gwarantuje nieprzerwanej i niezakłóconej dostępności Portalu (lub jego poszczególnych części) dla wszystkich użytkowników Portalu. „NEGATYW” SP. Z O.O. jest uprawniona do przerw lub zakłóceń w dostępności i korzystaniu z Portalu.
 15. „NEGATYW” SP. Z O.O. dokłada starań, aby pochodzące od „NEGATYW” SP. Z O.O. informacje ukazujące się na stronach internetowych Portalu były rzetelne, kompletne, zgodne z prawdą i aktualne. „NEGATYW” SP. Z O.O. nie może jednak zagwarantować, że każda informacja spełnia te warunki i że może być wykorzystana w dowolnym celu przez użytkownika Portalu. Dlatego zastrzegamy, że „NEGATYW” SP. Z O.O. nie ponosi odpowiedzialności za skutki wykorzystania informacji zawartych na stronach internetowych Portalu.
 16. Na stronach internetowych Portalu znajdują się linki (połączenia) do stron internetowych umożliwiających korzystanie z serwisów internetowych i usług elektronicznych, które nie są udostępniane i świadczone przez „NEGATYW” SP. Z O.O.. Dokładamy wszelkich starań, aby wyeliminować linki do stron internetowych zawierających treści sprzeczne z obowiązującym prawem, jednakże nie możemy zagwarantować, że zawsze tak się dzieje, albowiem nie możemy brać odpowiedzialności za bieżącą zawartość stron internetowych, nad którymi, z uwagi na specyfikę usług elektronicznych oraz możliwość zamieszczania treści stron internetowych przez różne osoby (w tym samych użytkowników Portalu), nie mamy kontroli.
 17. „NEGATYW” SP. Z O.O. nie ponosi odpowiedzialności za treść reklam zamieszczanych w Portalu oraz za wszelkie treści pochodzące od i rozpowszechniane w Portalu przez inne osoby niż „NEGATYW” SP. Z O.O.
 18. „NEGATYW” SP. Z O.O. nie ponosi odpowiedzialności z tytułu utraconych korzyści poniesionych przez użytkowników Portalu w związku z korzystaniem z tych serwisów lub usług.
 19. „NEGATYW” SP. Z O.O. nie ponosi odpowiedzialności za niewykonanie lub nienależyte wykonywanie świadczeń w ramach serwisów internetowych lub/i usług elektronicznych udostępnianych w Portalu, jeżeli jest to spowodowane przez osoby trzecie (w szczególności operatorów telekomunikacyjnych, dostawców łączy telekomunikacyjnych i energii elektrycznej). Ograniczenie, o którym mowa w zdaniu poprzednim, obejmuje także odpowiedzialność z tytułu szkód spowodowanych przez wirusy komputerowe.
 20. „NEGATYW” SP. Z O.O. nie ponosi odpowiedzialności z tytułu szkód spowodowanych działaniami lub zaniechaniami użytkowników Portalu, w szczególności za korzystanie przez nich z Portalu w sposób niezgodny z obowiązującymi przepisami prawa lub niniejszymi Zasadami lub uregulowaniami szczególnymi określonymi w punkcie II niniejszych Zasad oraz szkód wynikających z podania niepełnych lub nieprawdziwych danych.
 21. „NEGATYW” SP. Z O.O. nie ponosi odpowiedzialności za utratę danych spowodowaną awarią sprzętu, oprogramowania lub też okolicznościami niezależnymi od „NEGATYW” SP. Z O.O..
 22. „NEGATYW” SP. Z O.O. nie ponosi odpowiedzialności za treści otrzymywane i wysyłane przez użytkowników Portalu za pośrednictwem sieci Internet.
 23. Niniejsze Zasady korzystania z Portalu POLSKAMULTIMEDIALNA.PL wchodzą w życie z dniem ich opublikowania na stronie internetowej.
 24. „NEGATYW” SP. Z O.O. zastrzega sobie prawo do zmiany niniejszych Zasad w każdym czasie. Zmiany niniejszych Zasad wchodzą w życie i są wiążące dla użytkowników Portalu z chwilą ich opublikowania.
 25. Użytkownik Portalu zobowiązany jest do bieżącego zapoznawania się ze zmianami niniejszych Zasad.