Witamy

WITAMY W ŚWIECIE MULTIMEDIÓW

Polska, przez ostatnie lata, stała się najszybciej rozwijającym krajem europejskim pod względem gospodarczym. Innowacyjność naszej gospodarki przejawia się w zdolności i motywacji samorządów oraz przedsiębiorców do poszukiwania nowych rozwiązań, pomysłów i koncepcji. To prowadzi do tworzenia nowych produktów, do ulepszania technologii, zwiększania efektywności i tym samym  konkurencyjności gospodarki wobec innych krajów.

W ramach polityki spójności Unii Europejskiej samorządy terytorialne otrzymują dofinansowanie na infrastrukturę transportową, ochronę środowiska, rozwój turystyki, kultury, infrastrukturę społeczną, poprawę poziomu edukacji, zmniejszenie bezrobocia tworząc Specjalne Strefy Ekonomiczne i Inkubatory Przedsiębiorczości.

Polski sektor prywatny wiedzie prym przy wytwarzaniu produktu krajowego brutto jak również przy zatrudnieniu. Najważniejszym naszym partnerem handlowym stała się Wspólnota Europejska. Poprzez wstąpienie do Unii zyskaliśmy wstęp do zasobnego rynku europejskiego, wzrostowi uległ eksport rolny, łatwiejszy stał się import nowych technologii, napływają inwestorzy.

Szczególnie istotną dla przyszłego rozwoju kwestią jest prognozowanie i odpowiednie kształtowanie i generowanie profilu specjalizacyjnego regionów Polski, wskazanie kierunków gospodarki, które można uznać za motory konkurencyjnego, innowacyjnego rozwoju gospodarczego województw oraz prezentacja ich partnerów biznesowych pod kątem promocji poszczególnych regionów.